امروزه با اطمینان کامل می توان ادعا کرد که استفاده از راه حل BI می تواند قدرت رقابت پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان ها متمایز نماید.

منبع :