کلیک ویو هوش کسب و کار را به گونه ای که باید باشد پیاده سازی می کند 

qlikview claves implementar Business intelligence: Implantar QlikView con éxito en Valencia